Rotterdam Revokes Minaret Exception

    The municipality of Rotterdam will revoke the exception which allowed minarets to be built up to 30 to 40 meters high. It was determined by the Burghers that this was not an imposition on religious freedom and that religious buildings did not deserve a special waiver. {(continued below in Dutch)} De gemeente Rotterdam wil af van de uitzondering in bestemmingsplannen dat kerktorens en minaretten tot 30 of 40 meter hoog gebouwd kunnen worden. Dit staat in een raadsvoorstel van wethouder Pastors (Fysieke Infrastructuur). Burgemeester en wethouders vinden een afwijkende behandeling van religieuze gebouwen niet nodig, omdat deze geen groter maatschappelijk belang vertegenwoordigen dan andere gebouwen. Pastors heeft zijn voorstel met de betrokken maatschappelijke organisaties besproken, aldus de gemeente. Het voorstel van de wethouder is een vervolg op de eerdere nota Ruimtelijk Moskeebeleid 2004. Omdat onvoldoende politieke steun voor deze nota bestond, besloot het college de nota terug te trekken. Na de in dit voorjaar gehouden serie debatten over islam en integratie heeft het college besloten het ruimtelijk beleid ten aanzien van religieuze gebouwen opnieuw tegen het licht te houden. Dit heeft niet geleid tot een nieuwe nota, maar volgens B & W tot de essentie, namelijk de uitzonderingspositie voor kerktorens en minaretten.

    Share Button

    Sources